เฉลยข้อสอบ คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เฉลยข้อสอบ

 โครงสร้างอะตอม
 แนวโน้มตารางธาตุ
 พันธะเคมี
 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2                   ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง
 อัตราการเกิดปฏิกิริยา

เฉลยข้อสอบวัดผล

        เฉลยข้อสอบ คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เฉลยข้อสอบ

  สมดุลเคมี 
  กรด-เบส 1
  กรด-เบส 2                          เคมีอินทรีย์
  
สารชีวโมเลกุล                            ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
  เคมีไฟฟ้า 1
  เคมีไฟฟ้า 2
  เคมีอุตสาหกรรม

  เฉลยข้อสอบวัดผล 

 


เฉลยข้อสอบ คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เฉลยข้อสอบ

เฉลยข้อสอบวัดผล 9 วิชาสามัญ

เฉลยโจทย์ ชุดที่ 1
 เฉลยโจทย์ ชุดที่ 2
 เฉลยโจทย์ ชุดที่ 3
 เฉลยโจทย์ ชุดที่ 4
 เฉลยโจทย์ ชุดที่ 5
 เฉลยโจทย์ ชุดที่ 6
 เฉลยโจทย์ ชุดที่ 7
 เฉลยโจทย์ ชุดที่ 8                เฉลยโจทย์ ชุดที่ 9

 

 

เฉลยข้อสอบ-คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย

   เฉลยข้อสอบ Org. Chem 1+2